علاقمندان شرکت در این طرح می توانند از ساعت 11 الی 12 روزهای اداری با ارسال نام و نام خانوادگی  خود و همچنین ارسال پاسخ سوالات صحیح  به  شماره 30004271 اقدام کرده و در پایان دومین مرحله طرح طی برنامه ای به قید قرعه از همراهان این طرح نورانی تقدیری شایسته به عمل خواهد آمد.

پرسنل شاغل در شهرداری تهران نیز می توانند از این قست در آزمون ومسابقه مربوطه شرکت نمایند.

گفتنی است تفسیر و مسابقات به صورت روزانه در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

روز اول-حزب120    روز دوم-حزب 119   روز سوم-حزب118   روز چهارم- حزب 117    روز پنجم- حزب 116      


       

         

       

       
            
           
     
روزششم-حزب 115   روز هفتم-حزب 114   روز هشتم-حزب 113   روز نهم-حزب 112   روز دهم-حزب 111      

 
 
 
                          
 
            
           
     
 روز یازدهم- حزب 110    روز دوازدهم- حزب 109    روز سیزدهم-حزب 108    روز چهاردهم-حزب 107    روز پانزدهم-حزب 106      

            
           
 

 

 

 

     
 روز شانزدهم- حزب 105    روز هفدهم- حزب 104    روز هجدهم- حزب 103    روز نوزدهم- حزب 102    روز بیستم- حزب 101      


 

 

 
                        
                       
 
            
           
     
 روز بیست و یکم-حزب100    روز بیست ودوم- حزب 99    روز بیست و سوم- حزب 98    روز بیست وچهارم- حزب 97    روز بیست وپنجم - حزب96      


 

 

 

 

     
 روز بیست وششم- حزب 95    روز بیست وهفتم- حزب 94    روز بیست وهشتم-حزب 93    روز بیست ونهم-حزب 92    روز سی- حزب 91      


 

 


 

 
            
           
     
 
روز سی و یکم- حزب 90
   
روز سی و دوم- حزب 89
   
روز سی و سوم- حزب 88
   
روز سی و چهارم- حزب 87
   
روز سی و پنجم- حزب 86
     
 
            
            
           
   
                        
                        
                       
   
            
            
           
   
                        
                        
                       
   
            
            
           
     
 روز سی و ششم- حزب 85    روز سی و هفتم- حزب 84    روز سی و هشتم- حزب 83    روز سی و نهم- حزب 82    روز چهلم - حزب 81      
 
   
           
   
           
   
           
   
           
     
 روز چهل و بکم- حزب 80    روز چهل و دوم- حزب 79    روز چهل و سوم - حزب78    روزچهل و چهارم-حزب 77    روزچهل و پنجم-حزب76      
 
   
   
   
   
     
 روز چهل و ششم- حزب 75    روز چهل و هفتم- حزب 74    روز چهل و هشتم- حزب 73    روز چهل و نهم - حزب 72    روز پنجاه- حزب 71      
                       
 روز پنچاه و یکم- حزب 70    روز پنجاه و دوم - حزب 69    روز پنجاه و سوم- حزب 68    روز پنجاه و چهارم- حزب 67    روز پنجاه و پنجم- حزب 66      
                       
 روز پنجاه و ششم- حزب 65    روز پنجاه و هفتم-حزب64    روزپنجاه و هشتم-حزب63    روز پنجاه و نهم- حزب 62    روز شصتم- حزب 61      
                       
 روز شصت و یکم-حزب 60    روز شصت و دوم- حزب 59    روز شصت و سوم-حزب 58    روزشصت و چهارم-حزب57    روزشصت و پنجم-حزب56      
                       
 روز شصت وششم- حزب 55    روز شصت و هفتم-حزب 54    روز شصت وهشتم-حزب 53    روز شصت و نهم- حزب 52    روز هفتاد - حزب 51      
                       
 روز هقتاد و یکم-حزب 50    روز هفتاد و دوم-حزب49    روز هفتاد و سوم- حزب 48    روز هفتاد و چهارم- حزب 47    روز هفتاد و پنجم-حزب46      
                       
 روز هفتاد و ششم-حزب45    روز هفتاد و هفتم - حزب44    روزهفتاد و هشتم- حزب 43    روز هفتاد و نهم - حزب 42    روز هشتاد - حزب 41      
                       
 روز هشتاد و یکم-حزب 40    روز هشتاد و دوم- حزب39    روز هشتاد و سوم- حزب38    روز هشتاد و چهارم-حزب37    روز هشتاد و پنجم-حزب36      
                       
 روز هشتاد و ششم-حزب35    روز هشتاد و هفتم-حزب34    روز هشتاد و هشتم-حزب33   روز هشتاد و نهم-حزب 32     روز نود - حزب 31      
                         
 روز نود و یکم-حزب 30    روز نود و دوم-حزب 29    روز نود و سوم-حزب28    روز نود و چهارم-حزب 27

 

  روز نود و پنجم- حزب 26      
                       
 روز نود و ششم- حزب 25    روز نود و هفتم-حزب 24    روز نود و هشتم-حزب23    روز نود و نهم-حزب 22    روز صد -حزب 21      
                       
 روز صدو یکم-حزب 20    روز صد و دوم-حزب19    روز صد و سوم-حزب 18    روز صد و چهارم-حزب 17    روز صدو پنجم-حزب 16      

    
           
                     
 روز صد و ششم-حزب15    روز صد و هفتم-حزب14    روز صد و هشتم-حزب13    روز صد و نهم-حزب12    روز صد و دهم - حزب11      
                       
 روز صد و یازدهم-حزب10    روز صد و دوازدهم-حزب9    روز صد و سیزدهم-حزب8    روز صد و چهاردهم-حزب7    روز صد و پانزدهم-حزب 6      
                       
 روز صد و شانزدهم-حزب5    روز صد و هفدهم-حزب4    روز صد و هجدهم-حزب3    روز صد و نوزدهم-حزب 2    روز صد و بیستم-حزب1