ارتباط با سازمان: 88435922
نمابر:88446330-88446331
پست الکترونیک:Basij@Tehran.ir
آدرس: خیابان شهید مطهری- بعد از تقاطع سهروردی- روبروی خیابان شهید یوسفیان- سازمان بسیج شهرداری تهران

لیست داخلی معاونت های سازمان

2777

دفتر فرماندهی

طبقه هفتم

2607

بازرسی

طبقه ششم

2676

نمایندگی ولی فقیه

2651

روابط عمومی

2630-2628

دبیرخانه

2545

برنامه ریزی مالی

طبقه پنجم

2577

خواهران

2559

نیروی انسانی

2477

فرهنگی و اجتماعی

طبقه چهارم

2458

آموزش و فناوری

2427

رفاهی

طبقه سوم

2353

تربیت بدنی

2229

مرکز آموزش

طبقه دوم

2105

آماد و پشتیبانی

طبقه اول

نظرات